List solidarności z doktorantkami i doktorantami Uniwersytetu Wrocławskiego

List solidarności środowiska naukowego z doktorantkami i doktorantami protestującymi na Uniwersytecie Wrocławskim – prosimy o nadsyłanie podpisów: tkitlinski@gmail.com lub 4brozek@gmail.com
Solidaryzujemy się z protestem doktorantek i doktorantów na Uniwersytecie Wrocławskim. Z pełnym przekonaniem popieramy ten słuszny gest sprzeciwu wobec obecnej poniżającej sytuacji ludzi nauki przygotowujących rozprawę doktorską. Na wielu uczelniach w Polsce za studia doktoranckie trzeba płacić, co jest niezgodne z Konstytucją RP i ideą dostępności edukacji dla wszystkich. Jeśli w ogóle wypłaca się stypendia doktoranckie, to są one żenująco niskie. Ludzie, którzy stanowią przyszłość nauki, znajdują się zatem bez odpowiednich środków finansowych. Doktorantki i doktoranci nie mają także wpływu na decyzje uniwersytetów. Stąd postulat demokratyzacji uczelni, dzięki czemu głos owej – tak istotnej! – grupy akademickiej byłby wreszcie słyszalny.

Czas przemyśleć obecną praktykę uniwersytetu, którego sama idea jest demokratyczna: społeczności wspomagających się wzajemnie studentów, doktorantów, pracowników naukowych i obsługi. Ta wartość zagrożona jest teraz komercjalizacją uczelni, podporządkowaniem uniwersytetu dyktatowi rynku i niewielkich ciał zarządzających nauką, które często nie reprezentują studentów, doktorantów i młodszych pracowników nauki. Ale znamienne, że protesty uniwersyteckie obejmują ostatnio coraz więcej krajów. W ubiegłym roku okupacje, strajki i demonstracje miały miejsce w Austrii, Niemczech oraz na uniwersytetach amerykańskich: Berkeley i Santa Cruz w Kalifornii oraz New School w Nowym Jorku. W bieżącym roku kontynuowana jest okupacja na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, działają grupy protestu w Brytanii, Francji, Austrii, odbyły się demonstracje w Paryżu i Frankfurcie nad Menem. Chodzi o wolną, bezpłatną i ogólnodostępną edukację oraz niekomercyjny, niehierarchiczny uniwersytet. Solidaryzujemy się z tymi żądaniami.
Nasza grupa wyłoniła się w trakcie kryzysu na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Nadal protestujemy wobec zwolnień grupowych naszej uczelni. Uniwersytety nie powinny przekształcać się w przedsiębiorstwa nastawione na zysk. Sprzeciwiamy się zatem komercjalizacji kształcenia , gdzie uczelnie to kramy sprzedające wiedzę. Domagamy się 1. wykształcenia akademickiego o ludzkiej różnorodności raczej niż jednowymiarowego przygotowania do zawodu; 2. bezpłatnego dostępu do edukacji uniwersyteckiej; 3. demokratyzacji uniwersytetów; 4. całościowego finansowania uniwersytetów; 5. dostępu niepełnosprawnych, uchodźców, imigrantów, mniejszości do uniwersytetów; 6. godnych warunków pracy dla pracownic obsługi uniwersytetu; 7. parytetu – 50% kobiet pośród kadry uniwersytetu na każdym szczeblu; 8. feminizmu oraz praw i kultury queer jako ważnej część uniwersytetu; 9. szerszej zmiany społecznej przeciw wykluczeniom.

Obecne czasy kryzysu wymagają namysłu nad przekształceniem społecznym, które przyniosłoby ograniczenie wykluczeń ekonomicznych i kulturowych w Polsce, rażących nierówności i niesprawiedliwości. Stąd w naszych postulatach dopominamy się o prawa kobiet, mniejszości, niepełnosprawnych i imigrantów na uniwersytetach. Uczelnie winny być przestrzenią demokracji i różnorodności, tak jak głosi nazwa odbywającego się corocznie w Krakowie i Kapsztadzie – a obecnie we Wrocławiu – Summer Graduate Institute „Democracy&Diversity”, w którym wielu z nas uczestniczyło.

Dlatego wyrażamy pełne poparcie doktorantkom i doktorantom protestującym na Uniwersytecie Wrocławskim. Jesteśmy także gotowe i gotowi do udziału w proteście ogólnopolskim. Sytuacja materialna osób przygotowujących dysertacje doktorskie musi ulec poprawie. Ich prawo do podejmowania decyzji na uczelniach powinno zostać uznane i wprowadzone w życie. Podwyższenie statusu doktorantek i doktorantów to priorytet edukacji – od tego bowiem zależy jakość naszej nauki. Jaka będzie przyszłość – nasza i następnych pokoleń – jeśli skazujemy twórczych młodych na niemożność samodzielnych decyzji i nędzę?

Protestujące i protestujący we Wrocławiu! Jesteśmy z Wami.

Agata Białoszewska, biolog, doktorantka na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Alternatywa Myślenia i Działania Lublin 9/”Ta Obca”

Rafał Błachnio, student filozofii UMCS, działacz klubu Krytyki Politycznej w Lublinie, koordynator portalu Alterkino

Robert Biedroń, politolog, członek Zarządu Kampanii Przeciw Homofobii, doktorant na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej w Pułtusku

dr Andrij Bondarenko, absolwent UMCS i Kolegium Ukraińsko-Polskiego w Lublinie, dziennikarz agencji prasowej, współzałożyciel Alternatywy Myślenia i Działania Lublin 9/”Ta Obca”

Katarzyna Bratkowska, działaczka i badaczka feministyczna, polonistka, aktywistka Porozumienia Kobiet 8 Marca i SOS

Piotr Brożek, przewodniczący Samorządu Studenckiego Wydziału Humanistycznego UMCS, student historii, autor filmów o Lublinie, współzałożyciel Alternatywy Myślenia i Działania Lublin 9/”Ta Obca”

Agata Chełstowska, antropolożka kultury, działaczka w Kolektywie UFA, doktorantka ISNS UW

Marzena Chińcz, prezeska Fundacji Lorga

Olga Cielemęcka, studentka Gender Studies, IBL, PAN

Agata Czarnacka, filozofka, tłumaczka, doktorantka w Zakładzie Etyki IF UW

dr Iza Desperak, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, absolwentka studiów doktoranckich

Joanna Erbel, socjożka, fotografka. członkini Krytyki Politycznej i Stowarzyszenia Duopolis, doktorantka w Instytucie Socjologii UW

Fundacja Feminoteka, Warszawa

dr Dominika Ferens, adiunkt, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Magdalena Fikus, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Festiwal Nauki

dr Agnieszka Graff, adiunkt w Ośrodku Studiów Amerykanskich, UW, publicystka, feministka, czlonkini zespołu Krytyki Politycznej
Agnieszka Grzybek, przewodnicząca Zielonych 2004

Zofia Hołubowska, studentka etnologii i członkini kolektywu UFA

Ingeborga Janikowska-Lipszyc, absolwentka historii, dziennikarka, redaktorka, tłumaczka i specjalistka ds. promocji w Wydawnictwie Pierwsze, cyberaktywistka feministyczno-ekologiczna

mgr Justyna Jasłowska, aktorka i tancerka Teatru Maat Projekt, pracownik artystyczny Centrum Kultury w Lublinie

mgr Krzysztof Kaim, doktorant Zakładu Filozofii Kultury UMCS

Tomasz Kaliściak, doktorant filologii polskiej od 2005, obecnie asystent na UŚ w Katowicach, tuż przed obroną doktoratu poświęconego problematyce gender i queer

Urban Kępa, student politologii, działacz Młodych Socjalistów, klubu Krytyki Politycznej w Lublinie i Demokratycznego Zrzeszenia Studenckiego, współzałożyciel Alternatywy Myślenia i Działania Lublin 9/”Ta Obca”

dr Tomasz Kitliński, adiunkt filozofii UMCS, b. stypendysta Fulbrighta w Centrum Badań nad Demokracją na uniwersytecie New School w Nowym Jorku, współzałożyciel Alternatywy Myślenia i Działania Lublin 9/”Ta Obca”

mgr Teresa Klimowicz, doktorantka Zakładu Filozofii Kultury UMCS, koordynatorka wystawy, działaczka klubu Krytyki Politycznej w Lublinie, współzałożycielka Alternatywa Myślenia i Działania Lublin 9/”Ta Obca”

prof. dr hab. Jerzy Kochan, kierownik Zakładu Filozofii Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego, redaktor naczelny „Nowej Krytyki”

dr hab. Zofia Kolbuszewska, prof. KUL, literaturoznawczyni, kier. Katedry Filologii Angielskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

kolektyw UFA, kobieco-queerowa centra społeczno-kulturalna

mgr Marta Konarzewska, literaturoznawczyni, doktorantka, redaktorka magazynu “Furia”

dr Elżbieta Korolczuk, Södertörns högskola, członkini Porozumienia Kobiet 8 Marca

Patryk Kosela, magistrant politologii Uniwersytetu Opolskiego, redaktor naczelny „Kuriera Związkowego”, działacz Wolnego
Związku Zawodowego „Sierpień 80”

Małgorzata Kowalska, filozof, ekonomistka, doktorantka IF WNS Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bartłomiej Kozek, sekretarz generalny Zielonych 2004 i koła warszawskiego partii, student Instytutu Kultury Polskiej UW

mgr Monika Krzykała, korespondentka Biuletynu PTE, doktorantka w Zakładzie Estetyki UMCS

Julia Kubisa, pisze doktorat w Instytucie Socjologii Uniwersytet Warszawski, wiceprezeska Fundacji MaMa

Danuta Kuroń, Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia, Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach

Dominik Kuryłek, krytyk sztuki, kurator, pracownik Muzeum Narodowego w Krakowie, doktorant w IHS UJ

dr Paweł Leszkowicz, adiunkt historii sztuki UAM w Poznaniu, kurator wystawy „Ars Homo Erotica” w Muzeum Narodowym w Warszawie, współzałożyciel Alternatywa Myślenia i Działania Lublin 9/”Ta Obca”

Radosław Łasisz,  absolwent Sciences du langage, des textes et de la littérature (Nauki o języku, tekstach i  literaturze) na Université Paris XIII,  współzałożyciel Alternatywy Myślenia i Działania Lublin 9/”Ta Obca”

Edyta Łukawska, graficzka, studentka z Warszawy

Anna Mach, doktorantka UW

Marcin Maciejewski, archeolog, Instytut Prahistorii UAM

Aleksandra Magryta, studentka germanistyki UW i współzałożycielka Koła Naukowego Instytutu Germanistyki UW KoNIG

Agata Maksimowska, antropolożka, doktorantka na Wydziale Historycznym

Kamil Malinowski, kurator sztuki współczesnej, student historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego

dr Krystyna Mazur, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski
prof. zw. dr hab. Jadwiga Mizińska, kier. Zakładu Filozofii Kultury UMCS w Lublinie, prezeska lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, twórczyni Warsztatów Filozoficznych, współzałożycielka Alternatywy Myślenia i Działania Lublin 9/”Ta Obca”

mgr Magdalena Moskalewicz, doktorantka w Instytucie Historii Sztuki UAM w Poznaniu, redaktorka miesięcznika o sztuce “Arteon”

mgr Paweł Mościcki – doktorant w Szkole Nauk Społecznych PAN w Warszawie, filozof, tłumacze, członek zespołu „Krytyki Politycznej”

Agnieszka Mroczek, doktorantka w Instytucie Biochemii UW

dr Łukasz Musiał, pracownik Instytutu Filologii Germańskiej i członek zespołu Pracowni Pytań Granicznych UAM w Poznaniu

Daniel Muzyczuk, kurator Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu

Christian Myschor, doktorant Instytutu Historii UAM

dr Sylwia Nadgrodkiewicz, adiunkt politologii UMCS,  Lublin 9-„Ta Obca”, współzałożycielka Alternatywa Myślenia i Działania Lublin 9/”Ta Obca”

Zofia Nawrocka, UFA, Warszawa

Anna Orzechowska-Barcz, mgr filozofii na UW, studentka V roku anglistyki

mgr Marta Ostajewska, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Łodzkim, studentka Multimedialnego Ksztalcenia Przestrzeni w Royal Academy w Gandawie (Belgia)

mgr Małgorzata Praczyk, doktorantka na Wydziale Historycznym UAM

Monika Rogowska- Stangret, doktorantka SNS PAN

Hanna Samson, pisarka

dr Tomasz Sikora, adiunkt w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, publicysta, współredaktor InterAliów, pisma poświęconego studiom queer

Krzysztof Słychań, NG Łódź Gender

dr Ewa Solska, adiunkt w Zakładzie Metodologii Historii, Instytut Historii UMCS w Lublinie

Marzena Stefaniuk, doktorantka w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN

Krystian Szadkowski, student, członek Pracowni Pytań Granicznych w Poznaniu i aktywista Krytyki Politycznej

Magda Szalewicz, samorząd Szkoły Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

mgr Katarzyna Szaniawska, doktorantka SNS przy IFiS PAN, członkini PK8M, współzałożycielka Stowarzyszenia S.O.S (Same o Sobie)

Kazimiera Szczuka, historyczka i krytyczka literatury, działaczka feministyczna, autorka książek „Kopciuszek, Frankenstein i inne” oraz „Milczenie owieczek”, pracownica naukowa Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

dr Paulina Szkudlarek

Piotr Szumlewicz, redaktor kwartalnika „Bez Dogmatu” i portalu http://www.lewica.pl

Dariusz Szwed, przewodniczący Zielonych 2004

Ewa Małgorzata Tatar, krytyczka sztuki, kuratorka, doktorantka w Instytucie Historii Sztuki UJ

Agnieszka Weseli, historyczka seksualności, działaczka queer

Przemysław Wiśniewski, absolwent dziennikarstwa UW, student kulturoznawstwa UAM, badacz i działacz sfery publicznej w Polsce

dr Marek Woszczek, filozof, psycholog i historyk religii, adiunkt w Instytucie Filozofii UAM oraz członek zespołu Pracowni Pytań Granicznych UAM

mgr Bartosz Wójcik, doktorant filologii angielskiej UMCS, współtwórca projektu Roots Defender, współzałożyciel Alternatywy Myślenia i Działania Lublin 9/”Ta Obca”

Joanna Zielińska, kuratorka programowa Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu

Agnieszka Ziętek – socjolożka, feministka, doktorantka w Zakładzie Filozofii i Socjologii Polityki Wydziału Politologii UMCS w Lublinie

mgr Aleksandra Zińczuk, kulturoznawca, publicystka, sekretarz Stowarzyszenia Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, doktorantka UMCS

Julia Żabowska, studentka antropologii kultury

TEKTURA – Przestrzeń Działań Twórczych, Lublin

Reklamy

Dodaj komentarz

Brak komentarzy.

Comments RSS

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s